به نام خدا

نام                                  آزمون آمادگي دفاعي سوم راهنمايي در نوبت اول           تاريخ..................

نام خانوادگي                                     آموزشگاه امام صادق(ع)   89- 88                          مدت امتحان 60 دقيقه

 

الف)صحيح غلط بودن جمله هاي زير را مشخص نماييد.

 (1دفاع غريزي ثابت است ودر طول زمان تغيير نمي كند.                  ص                 غ

2) اختفاء حفاظت در برابر ديد دشمن را تامين مي كند .                   ص                 غ

3) بشر با دانش كنوني خود قادر به پيش بيني زلزله است.               ص                 غ

4) حالت مايع سلاح شيميايي خسارت بيشتري دارد.                       ص                 غ

 


ب)جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1) منفورترين ابزار جنگي قرن بيستم.............................است.

2) برنامه ريزي ......................... و .......................... در پيشبرد فعاليت هاي گروهي امري موثر وضروري است.

3) گروه ......................... براي كمك به مصدومان زلزله تشكيل ميگردد.

 


ج)پاسخ كوتاه دهيد.

1) عوارض طبيعي:

2) نحوه ي شناسايي سلاح شيميايي از نوع گاز:

3) يكي از عوارض نامطلوب ناشي از بي نظمي:

4) نام يكي از اسوه هاي شهادت و ايثار:

 


د)به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1) ويژگي هاي حركت مردمي را بنويسيد.

 

3) از اقدامات عمومي اوليه در برابر سلاح هاي شيميايي 2 مورد بنويسيد.

 

4) پدافند غير عامل را تعريف كنيد.

 

 

5) از انواع پشتيباني زمان جنگ 4 مورد بنويسسد.

 

 

6) چهار مورد از انواع ناامني اقتصادي بنويسيد.

 

 

7) نهادهاي رسمي و مردمي كه در زمان جنگ فهالانه با دشمن مقابله مي كردند را نام ببريد.

 

 

8) از وظايف گروه تداركات و پشتيباني هنگام وقوع زلزله 2 مورد بنويسيد.

 

 

 

 

 


نمره كتبي......................

نمره عملي..............                                               با آرزوي موفقيت:

                                                    سلطا ني

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:48  توسط mehdi  |